Konkurs (zakończony) – Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego

25 października 2017

Firma Damir ogłasza konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa
Działanie 2.2 Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0204/17

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego.”