Tuesday August 3rd, 2021

Firma Damir ogłasza konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa
Działanie 2.2 Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

 

Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0204/17

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej do obsługi współpracy wnioskodawcy i klientów nowego zakładu produkcyjnego.”

 

 

Kody CPV: 48822000-6 (serwer), 48823000-3 (serwer plików NAS), 30232000-4 (UPS, switch, szafa), 72000000-5 (usługi informatyczne i oprogramowanie)